HIZLI MENU

İcra Takibi ve Davaları

Borcunu ödemeyen herhangi bir kişiye karşı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde icra takibi yapılarak alacağın tahsil edilmesi yoluna başvurulur. Söz konusu icra takibi yolları; ilamsız icra, ilamlı icra, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu vs. şeklinde devam eder.

Bu icra takibi seçeneklerinden ilamsız icra takibine karşı, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) günlük yasal sürede itiraz edilmesi halinde icra takibi durur. İcra takibinin yeniden devam edebilmesi için 6 ay süre içerisinde alacaklı tarafından icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılmalıdır. Tabi bu davanın açılması için alacaklının elinde İİK madde 68’de sayılan belgelerin bulunması gereklidir. Diğer bir yol ise, genel mahkemelerde alacaklı tarafından itirazın iptali davasının açılmasıdır. Borçlu eğer itirazında haksız çıkarsa alacaklıya %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ayrıca yine dava masraflarını, vekalet ücretini de ödemekle yükümlüdür.

Uygulamada çokça karşılaşılan icra takibi yolu ise, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna dayalı icra takibidir. Kambiyo senetlerinde özgü haciz yolunda, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesini takip eden 5 günlük yasal süre içinde icra mahkemesine yazılı olarak yapılması şartıyla takibe itiraz edilebilir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takiplerine karşı yapılan itiraz, takibi durdurmaz ancak icra mahkemesince teminat karşılığı icra takibinin tedbiren durdurulmasına karar verilebilir.

Mahkeme tarafından verilmiş bir ilamın uygulanabilmesi için ilamlı icra yolu ile icraya konulması gerekmektedir. İlamlı icraya karşı ancak ve ancak icra takibindeki usulsüzlükler bağlamında şikayet yoluna başvurularak icra mahkemesinde dava açılabilir. Nitekim ilamlı icrada artık borca ya da ilamın uygulanmasına itiraz söz konusu değildir. İlamlı icra takiplerinde, söz konusu ilamın temyiz edilmesi icranın devamına engel değildir. Fakat söz konusu mahkeme ilamı aile hukuku, gayrimenkul hukuku, şahsın hukukuna ait bir ilam ise kesinleşmeden icraya konulamaz. Yine yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir ilamında kesinleşmesi zorunludur.


 
yükleniyor
.
yukarı